Wybory ławników 2016 - 2019

Ogłoszenie w sprawie wyboru ławników sądowych
oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 27 maja 2015 roku, znak Adm-510-4/15 Rada Miejska w Ożarowie winna wybrać dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2016-2019 w tym dwóch do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgodnie z art.162 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz.U.2015., poz.133 .)

Kandydatów na ławników gminom mogą zgłaszać:
1. Prezesi właściwych sądów.
2. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych.
3. Co najmniej 50 /pięćdziesięciu / obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do 30 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej po dniu 30 czerwca 2015r, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada stwierdza w drodze uchwały.
Ławnikiem może być wybrany ten kto:
1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
2. Jest nieskazitelnego charakteru.
3. Ukończył 30 lat.
4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
5. Nie przekroczył 70 lat.
6. Jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Ławnikami nie mogą być:
1. Osoby zatrudnione w sadach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.
2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można zadać skierowania sprawy na drogę postępowania sadowego.
3. Funkcjonariusz Policji, oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.
4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.
5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy.
6. Duchowni.
7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.
9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się:
1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osoba uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.Nr 121, poz.693).

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Ożarowie, pokój nr 24 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ożarowie www.ozarow.pl

1_karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.pdf

2_lista_osob_zglaszajacych_kandydata.pdf

3_oswiadczenie_kandydata_-_postepowanie_.pdf

4_oswiadczenie_kandydata_-_wladza_rodzic.pdf

5_zaswiadczenie_lekarskie.pdf

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-14 13:28:02 | Data modyfikacji: 2015-07-14 13:30:42.

Zobacz:
 Wybory ławników 2016 - 2019 . 
Data wprowadzenia: 2015-07-14 13:28:02
Data modyfikacji: 2015-07-14 13:30:42
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP