bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa strona główna 

Obwieszczenia 2019 rok
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 04.01.2019r. decyzji znak: BII.6220.5.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 755 na odcinku od km 25 + 700 do km 27 +400 w miejscowości Suchodółka, gm. Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-07 07:33:19.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.01.2019r. wydał decyzję znak: BII.6220.5.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 755 na odcinku od km 25 + 700 do km 27 +400 w miejscowości Suchodółka, gm. Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-07 07:36:57.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.02.2019r. wydał decyzję znak: BIII.6220.5.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999Wp” na działkach o nr ewidencyjnych 56 i 57 położonych w obrębie ewidencyjnym Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-02-28 11:32:23.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 10.04.2019r. na wniosek CALCIUM Sp. z o. o., ul. Powstańców Śląskich 89/223, 01 – 355 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA WAPIENI JURAJSKICH ZE ZŁOŻA ,,ANNA 2” Z URABIANIEM ŚCIAN PRZY WYKORZYSTANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDBORZE, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WPROWADZENIA MOBILNEGO ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO DO WYROBISKA” z realizacją na części działek o nr ewid. 59/1, 74/1, 471/2, 471/3, 471/5, 471/6 obr. ewid. Śródborze, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-19 14:04:36.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa pismem w dniu 23.04.2019r. znak: BII.6220.1.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA WAPIENI JURAJSKICH ZE ZŁOŻA ,,ANNA 2” Z URABIANIEM ŚCIAN PRZY WYKORZYSTANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDBORZE, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WPROWADZENIA MOBILNEGO ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO DO WYROBISKA” z realizacją na części działek o nr ewid. 59/1, 74/1, 471/2, 471/3, 471/5, 471/6 obr. ewid. Śródborze, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-23 11:16:22.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 16.04.2019r. znak: BII.6733.1.2019 na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie dwóch słupowych stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN oraz przebudowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębie ewid. Maruszów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:30:00.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 16.04.2019r. znak: BII.6733.2.2019 na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN, przebudowie dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębach ewid. Pisary i Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:31:41.
  Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 26.04.2019r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji, o przyjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr VII/36/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie uchwalenia ,,ZMIANY NR IV MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA” i możliwością zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:48:24.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 02.05.2019r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.1.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie dwóch słupowych stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN oraz przebudowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębie ewid. Maruszów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-06 08:56:45.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 02.05.2019r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.2.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN, przebudowie dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębach ewid. Pisary i Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-06 08:59:46.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 30.04.2019r. na wniosek ZAKŁADU GÓRNICZEGO PANTOTI Sp. z o.o.; ul. Księdza Stanisława Staszica 6/06, 25 – 008 Kielce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZE ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH ,,GLINIANY-STRÓŻA” na działkach o nr ewid. 775/2, 775/3, 775/4, 775/5 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:43:37.

Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa pismem w dniu 09.05.2019r. znak: BII.6220.3.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE i Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Eksploatacja odkrywkowa ze złoża wapieni jurajskich ,,GLINIANY-STRÓŻA” na działkach o nr ewid. 775/2, 775/3, 775/4, 775/5 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:05:34 | Data modyfikacji: 2019-05-09 12:14:20.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 17.05.2019r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2018 postanowienia o wznowieniu z Urzędu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Ożarowa znak: BII.6220.3.2018 z dnia 28.06.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Nr 3 o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na części działek o nr ewidencyjnych 489/1, 489/2, 490, 491, 492 położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-20 08:41:31.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 22.05.2019r. znak: BII.6733.1.2019 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie dwóch słupowych stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN oraz przebudowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębie ewid. Maruszów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:28:27 | Data modyfikacji: 2019-05-23 10:49:05.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 23.05.2019r. znak: BII.6733.2.2019 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN, przebudowie dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębach ewid. Pisary i Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-23 10:50:12.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.06.2019r. wydał decyzję znak: BII.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pn. „Budowa instalacji dozowania wodorotlenku wapnia do instalacji pieca W1, na terenie cementowni eksploatowanej przez CEMENT OŻARÓW S.A., pod adresem Karsy 77, 27-530 Ożarów”, planowanej do realizacji na części działki o nr ewid. 1175/6 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-05 08:47:17.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 03.06.2019r. o znaku sprawy: BII.6220.1.2019 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA WAPIENI JURAJSKICH ZE ZŁOŻA ,,ANNA 2” Z URABIANIEM ŚCIAN PRZY WYKORZYSTANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDBORZE, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WPROWADZENIA MOBILNEGO ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO DO WYROBISKA” z realizacją na części działek o nr ewid. 59/1, 74/1, 471/2, 471/3, 471/5, 471/6 obr. ewid. Śródborze, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:28:37.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 14.06.2019r. o znaku sprawy: BII.6733.2.2019 decyzji Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN, przebudowie dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębach ewid. Pisary i Sobótka, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-17 08:22:55.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 18.06.2019r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2019 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZE ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH ,,GLINIANY-STRÓŻA” na działkach o nr ewid. 775/2, 775/3, 775/4, 775/5 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:52:11.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 19.06.2019r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2019 decyzji Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę dwóch słupowych stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN oraz przebudowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN” na części działek położonych w obrębie ewid. Maruszów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:35:20.
  Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 25.06.2019r. o znaku sprawy: BII.6220.1.2019 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA WAPIENI JURAJSKICH ZE ZŁOŻA ,,ANNA 2” Z URABIANIEM ŚCIAN PRZY WYKORZYSTANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDBORZE, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WPROWADZENIA MOBILNEGO ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO DO WYROBISKA” z realizacją na części działek o nr ewid. 59/1, 74/1, 471/2, 471/3, 471/5, 471/6 obr. ewid. Śródborze, gm. Ożarów, do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:52:18.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 02.07.2019r. na wniosek CALCIUM Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA PIASKÓW ZE ZŁOŻA ŚRÓDBORZE W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDBORZE, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE” na działkach o nr ewid. 74/1 i 471/6 położonych w miejscowości Śródborze (obręb 28), gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:49:05 | Data modyfikacji: 2019-07-05 14:58:41.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa pismem w dniu 10.07.2019r. znak: BII.6220.4.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA PIASKÓW ZE ZŁOŻA ŚRÓDBORZE W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDBORZE, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE” na działkach o nr ewid. 74/1 i 471/6 położonych w miejscowości Śródborze (obręb 28), gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-07-11 08:21:40.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 12.07.2019r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2019 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZE ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH ,,GLINIANY-STRÓŻA” na działkach o nr ewid. 775/2, 775/3, 775/4, 775/5 obr. ewid. Gliniany, gm. Ożarów, do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-07-15 07:22:34.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 12.07.2019r. znak: BII.6220.3.2019 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie wznowienia z Urzędu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Ożarowa znak: BII.6220.3.2018 z dnia 28.06.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Nr 3 o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na części działek o nr ewidencyjnych 489/1, 489/2, 490, 491, 492 położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-07-17 07:24:28.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające o wydaniu decyzji znak BII.6220.3.2018 z dnia 28.06.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Nr 3 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na części działek o nr ew. 489/1, 489/2, 490, 491, 492 położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszmontów gm. Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-05 13:22:46.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 05.08.2019r. decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa znak: BII.6220.3.2018 z dnia 28.06.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Nr 3 o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na części działek o nr ewidencyjnych 489/1, 489/2, 490, 491, 492 położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszmontów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-08-06 21:04:10.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 09.09.2019r. znak: BII.6733.3.2019 zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na części działek o nr 127, 183, 126/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Jankowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-09-09 10:28:32.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 06.09.2019r. o znaku sprawy: BII.6220.4.2019 postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Eksploatacja piasków ze złoża Śródborze w miejscowości Śródborze, gm. Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie” na działkach o nr ewid. 74/1 i 471/20 położonych w miejscowości Śródborze (obręb 28), gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-09-11 09:27:27.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 13.09.2019r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na części działek o nr 127, 183, 126/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Jankowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-09-13 10:52:18.
 Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 30.09.2019r. o znaku sprawy: BII.6220.4.2019 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,EKSPLOATACJA PIASKÓW ZE ZŁOŻA ŚRÓDBORZE W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDBORZE, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE” na działkach o nr ewid. 74/1 i 471/20 położonych w miejscowości Śródborze (obręb 28), gm. Ożarów, do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-10-01 09:48:40.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 07.10.2019r. znak: BII.6733.3.2019 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na części działek o nr 127, 183, 126/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Jankowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:03:21.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 28.10.2019r. znak: BII.6733.4.2019 zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania na wniosek T-MOBILE POLSKA S. A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE nr 55896 jako instalacji radiokomunikacyjnej tj. budowie wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo - odbiorczych na wieży i zespołem szaf telekomunikacyjnych u podstawy wieży” na części działki o nr ewidencyjnym 1113/4 obr. ewid. Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-10-28 08:01:37.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 29.10.2019r. o znaku sprawy: BII.6733.3.2019 decyzji Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na części działek o nr 127, 183, 126/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Jankowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-10-30 13:56:31.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 05.11.2019r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.4.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE nr 55896 jako instalacji radiokomunikacyjnej tj. budowie wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo - odbiorczych na wieży i zespołem szaf telekomunikacyjnych u podstawy wieży” na części działki o nr ewidencyjnym 1113/4 obr. ewid. Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-11-06 07:22:26.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 21.11.2019r. znak: BII.6733.4.2019 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE nr 55896 jako instalacji radiokomunikacyjnej tj. budowie wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo - odbiorczych na wieży i zespołem szaf telekomunikacyjnych u podstawy wieży” na części działki o nr ewidencyjnym 1113/4 obr. ewid. Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-11-21 15:08:10.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 13.12.2019r. o znaku sprawy: BII.6733.4.2019 decyzji Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE nr 55896 jako instalacji radiokomunikacyjnej tj. budowie wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo - odbiorczych na wieży i zespołem szaf telekomunikacyjnych u podstawy wieży” na części działki o nr ewidencyjnym 1113/4 obr. ewid. Karsy, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:04:09.

Zobacz:
   Obwieszczenia do 2011 roku
   Obwieszczenia 2011 rok
   Obwieszczenia 2012 rok
   Obwieszczenia 2013 rok
   Obwieszczenia 2014 rok
    Obwieszczenia 2015 rok
   Obwieszczenia 2016 rok
   Obwieszczenia 2017 rok
   Obwieszczenia 2018 rok
   Obwieszczenia 2019 rok
   Obwieszczenia 2020 rok
Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:04:09
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl