bip.ozarow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Miejski w Ożarowie www.ozarow.pl
Obwieszczenia Burmistrza Ożarowa strona główna 

Obwieszczenia 2015 rok
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 18.12.2015r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” W POSZERZONYCH GRANICACH” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-12-23 22:06:15.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 23.12.2015r. o znaku: BII.6220.7.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,EKSPLOATACJA ODKRYWKOWA ZŁOŻA WAPIENI JURAJSKICH ,,GLINIANY – STRÓŻA 1” W POSZERZONYCH GRANICACH” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Stróża, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-12-23 22:03:44 | Data modyfikacji: 2015-12-23 22:13:57.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 17.12.2015r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla wnioskowanej przez Mo-BRUK S. A. zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na działkach położonych w miejscowości Karsy w gm. Ożarów. Przedmiotem przedsięwzięcia jest poszerzenie katalogu odpadów kierowanych do unieszkodliwiania w procesie przekształcania termicznego na lądzie (D10) o odpady medyczne i weterynaryjne (z grupy 18) oraz wykonanie urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych. Zainteresowani mają możliwość składania wniosków w terminie od dnia 01.01.2016r. do dnia 21.01.2016r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-12-17 09:44:51.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 09.12.2015r. znak: WOO-II.4242.40.2014.IKG.16 zawiadamiającego strony postępowania, że organ w dniu 09.12.2015r. postanowieniem znak: WOO-II.4242.40.2014.IKG.15 uzgodnił i określił warunki środowiskowe dla zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” w zakresie zaopatrzenia Zakładu w wodę i poszerzenia katalogu odpadów poddawanych termicznemu przetworzeniu o odpady medyczne i weterynaryjne, realizowanego przez Mo-BRUK S. A. na części działki o nr ewidencyjnym 1112/5 i na działce o nr ewid. gruntu 1112/1 obręb Karsy, gm. Ożarów. Jednocześnie informując strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w postanowienia. Doręczenie niniejszego postanowienia następuje w sposób określony w art. 49 Kpa, czyli po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości (data wywieszenia obwieszczenia do publicznej wiadomości dnia 16.12.2015r.).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-12-16 15:13:09.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.06.2015r. znak: WOO-II.4242.14.2015.AS.3 zawiadamiającego strony postępowania, że w związku z decyzją Burmistrza Ożarowa z dnia 02.06.2015r. umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,poszerzeniu eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany - Duranów” w kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz północno-wschodnim, na powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do produkcji cementu w zakładzie GRUPY OŻARÓW S.A.” z jednoczesnym zwiększeniem zakresu do obszaru górniczego ,,Gliniany – Duranów IIB” o powierzchni 269,1662ha. Organ wydał postanowienie z dnia 18.06.2015r. o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2015-06-25 08:01:29.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 02.06.2015r. o znaku sprawy: BII.6220.3.2015 decyzji umarzającej postępowanie wszczęte dnia 14.04.2015r. na wniosek GRUPY OŻARÓW S. A. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 23.04.2013r. znak: BII.6220.8.2012.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,poszerzeniu eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany - Duranów” w kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz północno-wschodnim, na powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do produkcji cementu w zakładzie GRUPY OŻARÓW S.A.” z jednoczesnym zwiększeniem zakresu do obszaru górniczego ,,Gliniany – Duranów IIB”o powierzchni 269,1662ha na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:06:55.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 11.05.2015r. o znaku sprawy: BII.6733.2.2015 decyzji Nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 4szt. stacji transformatorowych 15/0,4kV w miejscowości Grochocice wraz z liniami elektroenergetycznymi nN i SN, wykonanie rozcięć w istniejącej linii Grochocice, demontaż stacji transformatorowych 15/0,4kV w m. Grochocice” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Grochocice i Janowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-05-11 12:20:09.
 Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 04.05.2015r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2015 decyzji Nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,WYKONANIE PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH ISTNIEJĄCEGO URZĄDZENIA WODNEGO – STAWU WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORSKO – PARKOWEGO W ŚMIŁOWIE” na działkach o numerach ewidencyjnych 6, 7/76 i części działek o numerach 4, 5, 7/75, 7/77, 7/49 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:21:24.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 23.04.2015r. o znaku: BII.6220.3.2015 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie uzgodnienia wnioseku inwestora GRUPY OŻARÓW S. A. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 23.04.2013r. znak: BII.6220.8.2012.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,poszerzeniu eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany - Duranów” w kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz północno-wschodnim, na powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do produkcji cementu w zakładzie GRUPY OŻARÓW S.A.” z jednoczesnym zwiększeniem zakresu do obszaru górniczego ,,Gliniany – Duranów IIB”o powierzchni 269,1662ha na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-04-24 12:01:32.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 14.04.2015r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 23.04.2013r. znak: BII.6220.8.2012.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,poszerzeniu eksploatacji złoża wapieni i margli „Gliniany - Duranów” w kopalni Gliniany w kierunku północnym oraz północno-wschodnim, na powierzchni większej niż 25ha w celu dalszego pozyskiwania surowca do produkcji cementu w zakładzie GRUPY OŻARÓW S.A.” z jednoczesnym zwiększeniem zakresu do obszaru górniczego ,,Gliniany – Duranów IIB” o powierzchni 269,1662ha na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów, na wniosek inwestora GRUPY OŻARÓW S. A.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-04-23 10:10:45.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 17.04.2015r. znak: BII.6733.2.2015 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 4szt. stacji transformatorowych 15/0,4kV w miejscowości Grochocice wraz z liniami elektroenergetycznymi nN i SN, wykonanie rozcięć w istniejącej linii Grochocice, demontaż stacji transformatorowych 15/0,4kV w m. Grochocice” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Grochocice i Janowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-17 10:17:34.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 07.04.2015r. znak: BII.6733.1.2015 zawiadamiające Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak i możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,WYKONANIE PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH ISTNIEJĄCEGO URZĄDZENIA WODNEGO – STAWU WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORSKO – PARKOWEGO W ŚMIŁOWIE” na działkach o numerach ewidencyjnych 6, 7/76 i części działek o numerach 4, 5, 7/75, 7/77, 7/49 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-04-07 10:48:47.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 01.04.2015r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.2.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 4szt. stacji transformatorowych 15/0,4kV w miejscowości Grochocice wraz z liniami elektroenergetycznymi nN i SN, wykonanie rozcięć w istniejącej linii Grochocice, demontaż stacji transformatorowych 15/0,4kV w m. Grochocice” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Grochocice i Janowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-04-01 09:00:04 | Data modyfikacji: 2015-04-01 09:07:45.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 26.03.2015r. znak:BII.6733.2.2015 na wniosek PGE Dystrybucja S. A.; ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 4szt. stacji transformatorowych 15/0,4kV w miejscowości Grochocice wraz z liniami elektroenergetycznymi nN i SN, wykonanie rozcięć w istniejącej linii Grochocice, demontaż stacji transformatorowych 15/0,4kV w m. Grochocice” na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych Grochocice i Janowice, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:39:20.
 Obwieszczenie - zawiadomienie Stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 20.03.2015r. do organów o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.1.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,WYKONANIE PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH ISTNIEJĄCEGO URZĄDZENIA WODNEGO – STAWU WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORSKO – PARKOWEGO W ŚMIŁOWIE” na działkach o numerach ewidencyjnych 6, 7/76 i części działek o numerach 4, 5, 7/75, 7/77, 7/49 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:09:29.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania w dniu 13.03.2015r. znak:BII.6733.1.2015 na wniosek Pana Zbigniewa Szczerbowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,WYKONANIE PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH ISTNIEJĄCEGO URZĄDZENIA WODNEGO – STAWU WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORSKO – PARKOWEGO W ŚMIŁOWIE” na działkach o numerach ewidencyjnych 6, 7/76 i części działek o numerach 4, 5, 7/75, 7/77, 7/49 położonych w obrębie ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-03-16 14:41:55.
 Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 09.02.2015r. o znaku: BII.6220.7.2014 do organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o opinię, w związku ze zmianą wniosku przez inwestora, dla wszczętego postępowania w dniu 10.07.2014r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:08:03.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające Strony o zmianie wniosku przez inwestora, dla wszczętego postępowania w dniu 10.07.2014r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Ożarowa z dnia 22.07.2010r. znak: BII 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” na części działki o nr ewidencyjnym 1112/3 położonej w miejscowości Karsy, gm. Ożarów z realizacją na części działki o nr 1112/5 (nowo powstała działka, w wyniku podziału działki nr 1112/3) i na działce o nr 1112/1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:53:43.

Zobacz:
   Obwieszczenia do 2011 roku
   Obwieszczenia 2011 rok
   Obwieszczenia 2012 rok
   Obwieszczenia 2013 rok
   Obwieszczenia 2014 rok
    Obwieszczenia 2015 rok
   Obwieszczenia 2016 rok
   Obwieszczenia 2017 rok
   Obwieszczenia 2018 rok
   Obwieszczenia 2019 rok
   Obwieszczenia 2020 rok
Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:53:43
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ozarow.pl